Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 37 039 754
Wyborców 30 145 816
Obwodów 26 983
  • Geografia

Geografia

Województwo Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych do sejmików Powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
Miasta na prawach powiatu pow. 20 tys. do 20 tys.
dolnoszlazskiedolnośląskie 2 755 957 2 273 653 1 940 5 26 169 4 26 139 78 83 8
kujawsko-pomorskiekujawsko-pomorskie 1 978 984 1 610 340 1 651 6 19 144 4 9 131 92 47 5
lubelskielubelskie 2 099 846 1 717 638 1 892 5 20 213 4 9 200 165 43 5
lubuskielubuskie 974 567 791 991 719 5 12 82 2 8 72 39 40 3
lzozdzkiełódzkie 2 390 845 1 976 999 1 732 5 21 177 3 14 160 133 33 11
malzopolskiemałopolskie 3 305 730 2 656 449 2 408 6 19 182 3 30 149 121 57 4
mazowieckiemazowieckie 5 199 604 4 186 479 3 468 7 37 314 5 13 278 227 77 10
opolskieopolskie 950 463 792 456 880 5 11 71 1 10 60 35 34 2
podkarpackiepodkarpackie 2 116 059 1 714 950 1 805 5 21 160 4 18 138 109 45 6
podlaskiepodlaskie 1 153 371 941 772 959 4 14 118 3 7 108 78 37 3
pomorskiepomorskie 2 208 934 1 759 938 1 392 5 16 123 4 18 101 81 35 7
szlazskieśląskie 4 310 345 3 548 892 2 745 7 17 167 19 22 126 96 47 24
szwieztokrzyskieświętokrzyskie 1 232 926 1 020 502 982 4 13 102 1 9 92 66 32 4
warminzsko-mazurskiewarmińsko-mazurskie 1 387 270 1 126 306 1 111 5 19 116 2 13 101 67 46 3
wielkopolskiewielkopolskie 3 369 873 2 710 628 2 179 6 31 226 4 30 192 113 106 7
zachodniopomorskiezachodniopomorskie 1 604 980 1 316 823 1 120 5 18 113 3 12 98 47 61 5
Podsumowanie 37 039 754 30 145 816 26 983 85 314 2 477 66 248 2 145 1 547 823 107
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Polska - ogółem 2 825 46 747 34 920 37 039 754 30 145 816 26 983 1 547 823 107
województwa 16 552 85 37 039 754 30 145 816 26 983
powiaty 314 6 244 1 329 25 357 675 20 483 102 20 413
Gminy ogółem 2 411 37 815 33 128 25 357 675 20 483 102 20 413 1 547 823 107
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 266 5 640 953 8 551 546 6 960 699 5 596 27 198 106
   Gminy do 20 000 mieszkańców 2 145 32 175 32 175 16 806 129 13 522 403 14 817 1 520 625 0
Miasta na prawach powiatu 66 1 711 301 10 029 354 8 319 012 5 788 65
Dzielnice m. st. Warszawy 18 425 77 1 652 725 1 343 702 782

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 937 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów 6 413 314
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 1 984 66
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 466 18
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 4 386 266
Ogółem 14 186 680

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 7 054 3 233 46% 3 821 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 41 148 18 952 46% 22 196 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 14 407 6 612 46% 7 795 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 3 261 1 560 48% 1 701 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 32 396 14 882 46% 17 514 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 86 479 30 481 35% 55 998 65%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 3 892 725 19% 3 167 81%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 2 524 457 18% 2 067 82%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 542 94 17% 448 83%
Ogółem 184 745 75 720 41% 109 025 59%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 46 48
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 48 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 47 48 47
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 46 48 45
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 47 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 49 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 50 49 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 49 49 49
Ogółem 47 46 48

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 15 877 6 157 39% 9 720 61%
30-39 39 018 17 311 44% 21 707 56%
40-59 90 082 38 373 43% 51 709 57%
60+ 39 768 13 879 35% 25 889 65%
Ogółem 184 745 75 720 41% 109 025 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 141 7 5% 134 95%
30-39 1 186 207 17% 979 83%
40-59 4 487 917 20% 3 570 80%
60+ 1 144 145 13% 999 87%
Ogółem 6 958 1 276 18% 5 682 82%